Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Wojciech Szrajber

Wojciech Szrajber

Firma: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Stanowisko: dyrektor

Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Pan Wojciech Szrajber jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania firma medyczną oraz podyplomowe studia ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada dyplom Ministra Skarbu o nabyciu uprawnień dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny organizacji i finansowania ochrony zdrowia i z zakresu finansowania sfery niematerialnej, współautor kilku książek. Życie zawodowe poświęcił pracy na rzecz ochrony zdrowia. Pełnił między innymi funkcję zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania i Eksploatacji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, był Dyrektorem Naczelnym Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA gdzie największym sukcesem było osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego i ocalenie jednostki przed zamknięciem, dyrektorem Oddziału Warszawskiego Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, zastępcą dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, członkiem Zarządu Centrum Medycznego Damiana w Warszawie, a także członkiem zespołów problemowych przy Ministrze Zdrowia. Od 2007 roku jest dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Jego zasługi dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybitne osiągnięcia były doceniane przez liczne gremia eksperckie, jak również mieszkańców województwa łódzkiego i pacjentów. Był nominowany do nagrody i tytułu „Łodzianin Roku 2006”,a w 2014 został tą nagrodą uhonorowany. Jest laureatem nagrody im. Aliny Pieńkowskiej, laureatem nagrody zespołowej III stopnia Ministra Edukacji Narodowej z tytułu osiągnięć naukowych, został odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla samorządu lekarskiego”. Jako dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi skutecznie przeprowadził wiele inicjatyw, które zaowocowały nie tylko poprawą sytuacji ekonomicznej jednostki, ale przede wszystkim znaczną poprawą warunków leczenia chorych oraz zwiększeniem dostępności do świadczeń zdrowotnych. Dzięki konsekwentnej realizacji polityki finansowej Dyrektora Wojciecha Szrajbera, Szpital od 2008 r. osiągał dodatni wynik finansowy .W 2008 roku Pan Dyrektor podjął działania mające na celu zwiększenie przychodów poprzez intensyfikację sprzedaży świadczeń. Mając na uwadze wysokie wskaźniki zachorowalności i umieralności na nowotwory w województwie łódzkim oraz wzrastające zapotrzebowanie ludności na świadczenia onkologiczne, Dyrektor Wojciech Szrajber doprowadził w ciągu zaledwie pięciu lat do przeobrażenia Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi z podupadającej, zaniedbanej jednostki, w jeden z najnowocześniejszych ośrodków onkologicznych w Polsce. W październiku 2008 r. zorganizował akcję pn. „Wspólnie dla łódzkiej onkologii”, w której wzięli udział parlamentarzyści ziemi łódzkiej, przedstawiciele władz samorządu terytorialnego oraz media. W wyniku tej akcji modernizacja Ośrodka została wpisana na listę inwestycji strategicznych dla województwa łódzkiego, co poskutkowało przyznaniem środków z funduszy unijnych oraz środków Województwa Łódzkiego w wysokości ponad 58 mln zł. Zaangażowanie tych środków pozwoliło na wyremontowanie i wyposażenie w wysokiej klasy aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną prawie wszystkich oddziałów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego, utworzenie pięciu nowych oddziałów onkologicznych oraz zmodernizowanie Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. Ponadto ukończono budowę Ośrodka Przeszczepów Szpiku przy Klinice Hematologii, jedynego w województwie łódzkim. Ośrodek posiada akredytację Ministra Zdrowia w zakresie pobierania i przeszczepiania allogenicznego szpiku, od dawców niespokrewnionych. Zakład Teleradioterapii Regionalnego Ośrodka Onkologicznego –również jedyny w regionie łódzkim – został wyposażony w szósty akcelerator najnowszej generacji, trwa budowa bunkra pod siódmy akcelerator, a wprowadzenie 3-zmianowego systemu pracy spowodowało wyeliminowanie kolejek oczekujących na radioterapię. Zakład dysponuje aparaturą radioterapeutyczną spełniającą najwyższe wymogi standardów światowych i jest jedną z najbardziej nowoczesnych tego typu jednostek w Polsce. Posiada III najwyższy stopień referencyjności przyznany przez Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej. W 2013 roku uruchomiono nowo powstałą pracownię badań PET z własnym cyklotronem do produkcji izotopów promieniotwórczych. Inwestycja o wartości 31 mln zł została sfinansowana z funduszy unijnych oraz z budżetu Województwa Łódzkiego. Odtąd pacjenci Szpitala mają dostęp do najnowocześniejszej metody wczesnego wykrywania nowotworów. Kolejna inwestycja finansowana ze środków unijnych i budżetu Województwa Łódzkiego to: rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii, znanego jako Szpital im. Dr Janusza Korczaka. Dzięki staraniom Dyrektora Szrajbera oraz przychylności Marszałka Województwa Łódzkiego, ponad stuletni szpital dziecięcy, który stanowi ogromną wartość dla mieszkańców Łodzi, odzyskał swój dawny blask. W ciągu dwóch lat udało się gruntownie wyremontować pięć zabytkowych budynków szpitalnych i stworzyć w nich warunki do leczenia najmłodszych na miarę medycyny XXI wieku. W latach 2008-2012 Szpital pozyskał na inwestycje środki finansowe w łącznej wysokości ponad 243 mln zł, w tym 155 mln z Unii Europejskiej, 46 mln zł z Ministerstwa Zdrowia i 41 mln zł przyznanych przez Samorząd Województwa łódzkiego . W 2009 roku decyzją Ministra Zdrowia placówce nadany został status Centrum Urazowego dla województwa łódzkiego. Szpital dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną, posiada możliwość szybkiego diagnozowania oraz specjalistycznego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi. Wyposażony jest również w profesjonalne, akredytowane lądowisko dla śmigłowców ratowniczych. W 2010 roku Szpital uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego przez placówkę Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w obszarze: świadczenia specjalistycznych usług medycznych, w zakresie leczenia, diagnostyki, rehabilitacji i pielęgnacji pacjentów, w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. W 2014 roku Szpital otrzymał potwierdzenie pozytywnie zakończonego auditu recertyfikacyjnego na kolejne lata. Zarządzanie tak potężną placówką medyczną wymaga szczególnych umiejętności, które potwierdzają przyznane Szpitalowi w 2010 roku Euro certyfikatów w kategoriach: „Certyfikat dla Kadry Zarządzającej” oraz „Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług”. W 2011 roku w drodze konkursu, którego organizatorami są Instytut Nowoczesnych Technologii, Urząd Miasta Łodzi oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Szpital zdobył tytuł „Lidera Nowoczesnych Technologii’ w kategorii duże przedsiębiorstwo.

Bierze udział w sesjach:

 • Dyrektor szpitala wobec wyzwań 2019 roku – jakość, bezpieczeństwo, finanse

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Dyrektor szpitala wobec wyzwań 2019 roku – jakość, bezpieczeństwo, finanse

  • Co dalej z ustawą o jakości – które obszary działalności w ochronie zdrowia wymagają pilnego działania ustawodawczego?
  • Jakie rozwiązania systemowe mogą efektywnie podnieść jakość i poprawić bezpieczeństwo pacjentów – przykłady ze szpitali
  • Wnioski z projektu Bezpieczny Szpital Przyszłości 2018

  Na koniec odbędzie się Gala wręczenia nagród Inspiracje. Wyróżnienia i nagrody zostaną wręczone osobom, szpitalom i organizacjom, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na podnoszenie jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu szpitali, a także rozwój sektora ochrony zdrowia.

  Organizator: Dziennik Gazeta Prawna

  Dyrektor szpitala wobec wyzwań 2019 roku – jakość, bezpieczeństwo, finanse

  • Paweł Grzesiowski - adiunkt, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, prezes, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń
  • Joanna Kozłowiec - zastępca dyrektora ds. rozwoju szpitala, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  • Marcin Michalski - dyrektor ds. klientów strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Maciej Miłkowski - podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Sanitarna, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
  • Krystyna Płukis - dyrektor, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
  • Dominika Sikora-Malicka - zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
  • Wojciech Szrajber - dyrektor, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  • Marek Tombarkiewicz - dyrektor, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2018

POWRÓT